Skip to content
קבוצת ZEZMAN

!הגיע הזמן

– ZEZMANמדובר בקבוצת חברות שעיקר פעילותן היא ניהול מקצועי של פרויקטים של השקעות בנדל”ן. זהו מחזור עבודה מלא – החל מניתוח מקיף וזיהוי הבעיות של עיר, שכונה, רחוב של פרויקט בודד או אפילו חצר ועד לשימוש חפץ עם תחזוקתו לאחר מכן על ידי הצגת טכנולוגיות חכמות.

קבוצת ZEZMAN
!הגיע הזמן

– ZEZMANמדובר בקבוצת חברות שעיקר פעילותן היא ניהול מקצועי של פרויקטים של השקעות בנדל”ן. זהו מחזור עבודה מלא – החל מניתוח מקיף וזיהוי הבעיות של עיר, שכונה, רחוב של פרויקט בודד או אפילו חצר ועד לשימוש חפץ עם תחזוקתו לאחר מכן על ידי הצגת טכנולוגיות חכמות.

תולדות ההתפתחות
חברות
תולדות ההתפתחות
חברות
2013
RC PARIS 2015
לפתוח 2016
2016
2017
2018
2019

על קבוצת
החברות

על קבוצת
החברות

חברת שירות

חברת “Quadro Service” תספק מחזור מלא של שירותי דיור ושירותים קהילתיים לתושבי העיירה מרגע פתיחת העיירה. כיום, המומחים של חברת Quadro Service עוסקים בתחזוקת מרכזה המגורים ”פריז”:

  • ביצוע תחזוקה מקצועית של מתקנים, רשתות ותקשורת שהוזמנו;
  • אספקה של הגנה טכנית ופיזית על השטח;
  • ניקוי של השטח והאזורים המשותפים;
  • אספקת טיפול לשיפור השטח ולגינונו.

מפתח

מדובר בקבוצת חברות שעיקר פעילותן היא ניהול מקצועי של פרויקטים של השקעות בנדל”ן. זהו מחזור עבודה מלא – החל מניתוח מקיף וזיהוי הבעיות של עיר, שכונה, רחוב של פרויקט בודד או אפילו חצר ועד לשימוש חפץ עם תחזוקתו לאחר מכן על ידי הצגת טכנולוגיות חכמות.

לקוח

”קאסיבוס בע”מ” הוא הלקוח שהזמין, השקיע ובעל הקרקע של פרויקט ARTVILLE. חברת ”קאסיבוס בע”מ” מספקת מחזור מלא של פיקוח טכני מקצועי על האיכות ועל משך זמן הקמת מתחם המגורים – החל מארגון אתר בנייה ועד העברת מתקני הקמפוס שהוזמנו לדיור ושירותים קהילתיים.

קבלן ראשי

הפעילות העיקרית של חברת ”STAF” היא ארגון וביצוע עבודות להקמת נדל”ן למגורים ומסחר רב קומתיים על בסיס חוזה מלא. מהנדסים ומומחים טכניים מוסמכים של החברה, בעלי ניסיון מוצלח בבנייה והפעלת מתחם המגורים “פריז”, מבצעים עבודות בנייה והתקנה על ידי צוותי החברה. כדי לבצע עבודות מיוחדות בנושא אספקת חשמל, גז ומים, תברואה, חימום, אוורור ומיזוג אוויר, מעורבים המומחים הטובים ביותר.

מעצב ראשי

חברת ”STAF” משמש כקבלן הראשי לעיצוב העיירה ARTVILLE. העיצוב התבסס על קונספט מבית חברת MAAR, לשכה ארכיטקטונית יצירתית מובילה. חברת ”STAF” משתף פעולה עם מיטב האדריכלים המקומיים והבינלאומיים ומיטב סוכנויות השיווק, המאפשר לפרויקטים שלנו להיות במגמה המובילה של הסביבה האדריכלית.

אישורים לעיירת המגורים ARTVILLE

”קאסיבוס בע”מ” הוא לקוח העיצוב והבנייה של פרויקט ARTVILLE, המשקיע ומשתמש הקרקע שלו. חברת ‘‘STAF’’ הוא הקבלן הראשי ליישום עבודות הבנייה.

הרישיון ליצירת חפצים ארכיטקטוניים, הונפק על ידי מפקח המדינה לאדריכלות ובנייה באוקראינה, הרישיון התחיל ב- 08 בנובמבר 2017, מועד ההחלטה ומספר ההזמנה ברישיון ב- 08 בנובמבר 2017 מס’ 51-L, רשומת הרישום 2013044590.

אישור לבצע עבודות בנייה של המחלקה לביקורת המדינה לאדריכלות ובנייה באזור אודסה מס’ OD 112173181548 מה- 14 לנובמבר 2017.

הרשאה לביצוע עבודות בנייה של המחלקה לביקורת המדינה לאדריכלות ובנייה באזור אודסה מס’ OD 113190250723 מיום 25.01.2019

תעודת המחלקה המדינית לביקורת ובנייה באוקראינה על פתיחת בית מספר 1

Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию

Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию
Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию
Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию
Градостроительные условия и ограничения от Управления градостроительства и архитектуры Овидиопольского района №1183 от 8 июня 2018 г.

ООО «Касибус» является заказчиком проектирования и строительства проекта ARTVILLE, его инвестором и пользователем земельного участка.

МЧП «СТАФ» является генеральным подрядчиком выполнения строительных работ.

Лицензия на создание объектов архитектуры, выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины, начало действия лицензии от 08 ноября 2017 г., дата принятия решения и номер приказа о выдаче лицензии 08 ноября 2017 г. № 51-Л, регистрационная запись 2013044590.

Разрешение на выполнение строительных работ Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области № ОД 113190250723 от 25.01.2019

Сертификат ГАСИ о вводе дома №1 в эксплуатацию

Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию


Решение Авангардского сельского совета «О присвоении адреса дому № 1»

Технические условия на присоединение к газораспределительной системе 135/09 от 03 августа 2017 г.
Градостроительные условия и ограничения от Управления градостроительства и архитектуры Овидиопольского района №15/01-14 от 1 сентября 2017 г.

Градостроительные условия и ограничения от Управления градостроительства и архитектуры Овидиопольского района №1183 от 8 июня 2018 г.

”קאסיבוס בע”מ” הוא לקוח העיצוב והבנייה של פרויקט ARTVILLE, המשקיע ומשתמש הקרקע שלו. חברת ‘‘STAF’’ הוא הקבלן הראשי ליישום עבודות הבנייה.
הרישיון ליצירת חפצים ארכיטקטוניים, הונפק על ידי מפקח המדינה לאדריכלות ובנייה באוקראינה, הרישיון התחיל ב- 08 בנובמבר 2017, מועד ההחלטה ומספר ההזמנה ברישיון ב- 08 בנובמבר 2017 מס’ 51-L, רשומת הרישום 2013044590.
אישור לבצע עבודות בנייה של המחלקה לביקורת המדינה לאדריכלות ובנייה באזור אודסה מס’ OD 112173181548 מה- 14 לנובמבר 2017.
הרשאה לביצוע עבודות בנייה של המחלקה לביקורת המדינה לאדריכלות ובנייה באזור אודסה מס’ OD 113190250723 מיום 25.01.2019
תעודת המחלקה המדינית לביקורת ובנייה באוקראינה על פתיחת בית מספר 1

ООО «Касибус» является заказчиком проектирования и строительства проекта ARTVILLE, его инвестором и пользователем земельного участка.

МЧП «СТАФ» является генеральным подрядчиком выполнения строительных работ.

1. Лицензия на создание объектов архитектуры, выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины, начало действия лицензии от 08 ноября 2017 г., дата принятия решения и номер приказа о выдаче лицензии 08 ноября 2017 г. № 51-Л, регистрационная запись 2013044590.

2.1. Разрешение на выполнение строительных работ Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области № ОД 112173181548 от 14 ноября 2017 г.

2.2. Разрешение на выполнение строительных работ Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции № ІУ 113190250723 от 25 января 2019 года.

3.1. Сертификат ГАСИ о вводе дома №1 в эксплуатацию

3.2. Сертификат ГАСИ о вводе дома №7 в эксплуатацию

4.1. Решение Авангардского сельского совета «О присвоении адреса дому № 1»

5. Технические условия №3886-29/2701 от 11 августа 2017 г. на присоединение многоэтажного жилого комплекса с помещениями общественного назначения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения пгт Авангард.

6. Измененная редакция условий водоснабжения и водоотведения от 28.02.2018 г. от филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

7. Технические условия присоединения к электрическим сетям электроустановок №0634-2016-0101 от 21 ноября 2016 г.

8. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе 135/09 от 03 августа 2017 г.

9. Градостроительные условия и ограничения от Управления градостроительства и архитектуры Овидиопольского района №15/01-14 от 1 сентября 2017 г.

10. Градостроительные условия и ограничения от Управления градостроительства и архитектуры Овидиопольского района №1183 от 8 июня 2018 г.

Zayats_Alisa_KM

CONTACT US

Lva Tolstogo St. 20, Odessa, 65020

Zayats_Alisa_KM

CONTACT US

Lva Tolstogo St. 20, Odessa, 65020